Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7- Równowaga Społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
pn.„Krok do samodzielności- stop wykluczeniu”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2017 r.- 31.12.2018 r.

w dwóch etapach:

 1. w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. (I grupa uczestników – 60 osób)
 2. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (II grupa uczestników – 60 osób)

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego u 120 osób (65 kobiet / 55 mężczyzn) poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno- zawodowej.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Grupę docelową projektu mogą stanowić mieszkańcy województwa lubuskiego/miasto Gorzów Wlkp./(KRTY.FORMALNE 10)- 120 osób: 40 osób bezrobotnych (25 kobiet/15 mężczyzn), 80 osób nieaktywnych zawodowo (45 kobiet/35 mężczyzn), w tym:

1) 60 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (32 kobiety/28 mężczyzn)

2) 60 wychowanków pieczy zastępczej, w tym:

 • 20 osób usamodzielnianych w wieku 17- 24 lata (11 kobiet/9 mężczyzn),
 • 20 gimnazjalistów w wieku 13- 16 lat (11 kobiet/9 mężczyzn),
 • 10 osób z FASD (alkoholowy zespół płodowy) w wieku 6- 16 lat (6 dziewczynek/ 4 chłopców),
 • 10 osób z klas I- III szkoły podstawowej (5 dziewczynek/5 chłopców).

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach realizacji projektu zostaną wdrożone działania o charakterze aktywności społecznej i zawodowej. Proces wsparcia będzie odbywał się w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji opracowaną dla każdego uczestnika, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

W ramach rozwijania/kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy będą realizowane następujące zadania:

 1. INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI ORAZ GRUPA WSPARCIA UKIERUNKOWANA NA UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA

W ramach realizacji zadania uczestnicy otrzymają m.in. wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracowników socjalnych i opiekunów grup dla dzieci w pieczy zastępczej.

 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wsparciem zostanie objętych łącznie 60 uczestników w formie:

 • Indywidualnych zajęć wspomagających rozwijanie własnej osobowości z wykorzystaniem modelu styli interpersonalnych.
 • Grupowego treningu umiejętności społecznych.
 • Indywidualnych warsztatów z autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku.
 • Warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji przedsiębiorczych z elementami motywacji wewnętrznej na mobilnej platformie DISTANCE LEARNING.
 • Coachingu indywidualnego.
 • Indywidualnych porad prawnych dla uczestników.
 • Warsztatów z zakresu obsługi komputera.
 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wsparciem zostanie objętych łącznie 20 uczestników w formie:

 • Indywidualnych warsztatów z autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku.
 • Warsztatów z zakresu zarządzania budżetem domowym.
 • Warsztatów z zakresu pierwszej pomocy.
 • Warsztatów psychoedukacyjnych- coaching grupowy.
 • Zajęć z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

4. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA DZIECI W WIEKU GIMNAZJALNYM (WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ)

Wsparciem zostanie objętych łącznie 20 dzieci w formie:

 • Wyrównywania braków edukacyjnych- korepetycje.
 • Zajęć socjoterapeutycznych.
 • Zajęć edukacyjnych z zakresu uzależnień (profilaktyka uzależnień).
 • Warsztatów z zakresu pierwszej pomocy.
 • Warsztatów psychoedukacyjnych- coaching grupowy.
 • Zajęć z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA DZIECI Z KLAS I- III (WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ)

Wsparciem zostanie objętych łącznie 10 dzieci w formie:

 • Wyrównywania braków edukacyjnych- korepetycje.
 •  Arteterapii.
 • Zajęć rozwijających kompetencje społeczne.
 • Warsztatów psychoedukacyjnych- coaching grupowy.
 • Zajęć z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA DZIECI Z FASD (WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ)

Wsparciem zostanie objętych łącznie 10 dzieci w formie:

 • Warsztatów terapeutycznych połączonym z turnusem leczniczym.
 • Wyrównywania braków edukacyjnych- korepetycje.
 • Konsultacji ze specjalistami po określeniu potrzeb zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 • Warsztatów z zakresu pierwszej pomocy.
 • Zajęć z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ramach realizacji zadania 80 uczestników projektu ukończy kursy specjalistyczne po określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

 1. ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU (działania o charakterze środowiskowym)

Wsparcie będzie świadczone w formie:

 • Uczestnicy projektu otrzymają bilety na basen i do kina.
 • Zostanie zorganizowany festyn rodzinny/spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin.
 • Ponadto 40 osób będzie mogło uczestniczyć w zajęciach tematycznych (rozwijających zainteresowania).
 • Odbędzie się również 10 warsztatów kulinarnych.
 1. WSPARCIE FINANSOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach realizacji zadania 60 uczestników projektu otrzyma specjalny zasiłek celowy.

powrót