Wymagana dokumentacja, na której podstawie kieruje się do domu pomocy społecznej określona została w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, musi zawierać następujące elementy:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 • decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,
 • decyzja organu emerytalno – rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (np. dzieci) przed wstępnymi (np. rodzice) zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 • zaświadczenie, o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącenie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody,
 • pisemna zgoda ośrodka pomocy społecznej na potrącenie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego,

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry w przypadku kierowania do typu domu dla przewlekle psychicznie chorych,
 • zaświadczenie psychologa w przypadku kierowania do typu domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • zaświadczenie lekarskie o wskazaniu odpowiedniego typu domu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • opinię dotyczącą stopnia sprawności psychoruchowej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (wypełnia pracownik socjalny),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika.Załączenie wyżej wymienionych dokumentów daje możliwość najbardziej kompleksowego objęcia pomocą i wsparciem osobę kierowaną do domu pomocy społecznej.

powrót