Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Dział Rehabilitacji Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172 ze zm.).

Zgodnie z rozdziałem 3 art. 7 ww. ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dział Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 9 ww. ustawy zajmuje się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy wyróżniamy następujące formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

  • warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”;
  • turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „turnusami”.

powrót