• dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
  • odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
  • dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
  • dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku,
  • dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

powrót