Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt ,,Pokonać przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt   jest ukierunkowany na pomoc dla rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową w Gorzowie Wlkp. oraz na profilaktykę. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach projektu proponujemy mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego wsparcie w zakresie przemocy w rodzinie.
Od czerwca 2018 roku jest możliwość skorzystania z konsultacji i porad dot. przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej. Będzie ona obsługiwana przez pracowników Sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pod adresem e-mail- profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl, można anonimowo uzyskać porady i informacje między innymi o:

 • zjawisku przemocy,
 • możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
 • miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
 • aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
 • procedurze Niebieska Karta,
 • lokalnych placówkach niosących pomoc na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
 • oraz porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.

Projekt to propozycja dla mieszkańców naszego miasta w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku. Zaplanowanych jest wiele działań, w tym: warsztaty „SZKOŁA DLA RODZICÓW”, spotkania edukacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, warsztaty dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, grupy wsparcia, szkolenia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia. W ramach podejmowanych w projekcie działań zostanie wydany informator w zakresie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.
Podsumowaniem programu będzie konferencja, do udziału w której zostaną zaproszeni przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Projekt „Pokonać przemoc” w całości jest ukierunkowany na profilaktykę, a celem głównym jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc.

W ramach działań wspierających i profilaktyki wtórnej od 13 września rozpoczął się cykl spotkań grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problem przemocy domowej. Działanie będzie realizowanie w partnerstwie z Komendą Miejską Policji. Dwie równoległe grupy będą prowadzone przez pracownika socjalnego Sekcji ds. przemocy. Zaplanowano spotkania ze specjalistami, w tym z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, psychologiem, przedstawicielami SOW, Policji oraz pokaz z elementami warsztatu z zakresu samoobrony. Uczestnicy grup wsparcia będą mogli pozyskać wiedzę zapobiegającą w przyszłości zachowaniom przemocowym. Działania projektowe mają być podstawą do rozwoju grup samopomocowych.
W celu podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie zostanie stworzony informator, w którym znajdą się najważniejsze wiadomości dotyczące przemocy, jej rodzajów, objawów, oraz wykaz instytucji udzielających wsparcia na ternie Gorzowa Wielkopolskiego.
Ponadto w ramach podejmowanych w projekcie „Pokonać przemoc” działań zaplanowano spotkania edukacyjne: nauka nazywania emocji i kierowania nimi. Zajęcia będą realizowane w październiku przez psychologa GCPR. Celem warsztatów skierowanych do rodziców najmłodszych tj. rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola- profilaktyka przemocy wobec dzieci. W wielu przypadkach podłożem problemu jest bezradność w zakresie opiekuńczo- wychowawczym. Warsztaty mają pomóc nazywać emocje, kierować nimi, zrozumieć dziecko.
W październiku rozpoczną się warsztaty pn. „Reaguję bez przemocy” podczas, których omówione zostaną zasady współżycia w rodzinie i społeczeństwie. Zajęcia w dwóch równoległych grupach będą realizowane przez psychologów GCPR. Celem spotkań będzie wypracowanie zasad właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym.
W ramach projektu „Pokonać przemoc” zaplanowano szereg działań, które będą realizowane do końca grudnia 2018 roku.

plakat pokonać przemoc

  ulotka pokonać przemoc

  W październiku odbyły się dwa innowacyjne spotkania edukacyjne dedykowane rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola. Spotkanie edukacyjne: nauka nazywania emocji i kierowania nimi odbyło się 16 października 2018r w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 oraz 24 października w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul Kosynierów Gdyńskich 29 w Gorzowie Wlkp. Zajęcia były prowadzone warsztatowo przez psychologa GCPR, a ich celem była profilaktyka przemocy wobec najmłodszych dzieci. Warsztaty zawierały następujące moduły:

  • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
  • Przemoc wobec dzieci
  • Jak rodzic idealny może zaszkodzić swojemu dziecku
  • Złość jako narzędzie w komunikacji z małym dzieckiem.

  Taki rodzaj warsztatów został skierowany tylko do dwóch podmiotów na terenie miasta w celu zdiagnozowania potrzeb w tym zakresie. Spotkania zostały zorganizowane w godzinach popołudniowych, dogodnych dla rodziców pracujących i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

  Ponadto już w listopadzie ruszyły szkolenia dla przedstawicieli oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 7 listopada 2018r odbyło się w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie szkolenie dla pedagogów szkolnych z Gorzowa Wlkp. Tematyka szkolenia dotyczyła diagnozowania problemu, powinna wyposażyć kadrę pedagogiczną w wiedzę na temat odczytywania sygnałów ostrzegawczych, form przemocy i niezbędnych działań po zdiagnozowaniu problemu przemocy domowej. Zajęcia zostały zorganizowane w dwóch panelach: pierwszy poprowadzony przez Annę Sadzik Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- dotyczył procedury „Niebieskiej Karty” i roli poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań pomocowych; drugi poprowadzony przez Bartłomieja Faściszewskiego psychologa GCPR- warsztaty psychologiczne z zakresu diagnozowania problemu przemocy w rodzinie.

  Już 20 listopada w siedzibie GCPR w godz. 9.30-12.30 odbędzie się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia proszę kierować do
  pani Agnieszki Lisieckiej
  Sekcja ds. przemocy w rodzinie GCPR:
  telefonicznie pod nr 519 319 535 lub elektronicznie
  agnieszka.lisiecka@gcprgorzow.pl
  Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada 2018 roku.

  Ponadto w ramach projektu „Pokonać przemoc” kontynuowane są warsztaty „Szkoła dla rodziców” oraz grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą przeprowadziło kolejny cykl spotkań „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty odbywały się dzięki projektowi „Pokonać przemoc” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy: rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz rodzinami, w które objęte są procedurą Niebieskiej Karty i rodziców znajdujących się w procesie reintegracji rodziny. Szkolenie z powodzeniem ukończyło 16 rodziców. W dniu 20.11.2018 odbyło się oficjalne zakończenie dwóch równoległych grup. Podczas zakończenia obecna była Dyrektor Pani Beata Kulczycka i Kierownik DPŚ Anna Sadzik, które osobiście gratulowały uczestnikom.

  zdjęcie

  powrót