Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

w partnerstwie z Fundacją Drogi Rozwoju i Fundacją Ad Rem

realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

pn.,, Przez aktywność do zmiany

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

w dwóch etapach:

 1. w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ( I grupa uczestników – 50 osób)
 2. w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ( II grupa uczestników – 50 osób)

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być:

a) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

b) mieszkańcy województwa lubuskiego ( miasto Gorzów Wlkp.) – 100 osób ( bezrobotnych i nieaktywnych) tym:

 • osoby z rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi i bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa
 • osoby bezdomne
 • osoby zamieszkałe lokale socjalne przy ul. Złotego Smoka 6
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby korzystające z POPŻ

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

1) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:

a) dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi

 • Warsztaty rozwojowe dla rodziców
 • Warsztaty rozwojowo-edukacyjne dla dzieci
 • Zajęcia artystyczno – sportowe dla dzieci i rodziców (kikboksing, zumba, samoobrona, decupage)
 • Zajęcia terapeutyczne dla rodzin( indywidualne)
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców

b) dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Złotego Smoka 6:

 • Wsparcie Animatora lokalnego
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Trening gospodarowania budżetem
 • Indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień
 • Warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności: decoupage/ kulinarne
 • Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zajęcia rozwijające umiejętności (w ramach grupy samopomocowych)

c) dla osób bezdomnych

 • Wsparcie Streetworkera
 • Warsztaty psychoedukacyjne: indywidualne/grupowe
 • Indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień
 • Zajęcia rozwijające umiejętności (w ramach grup samopomocowych) w zakresie prac ogólnoremontowych i zagospodarowania terenu

2) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

 • Doradztwo zawodowe
 • Warsztaty pn.,, Aktywnie poszukuję pracy”
 • Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje uczestników projektu

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego.

ikona zip Harmonogramy

powrót