Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt ,, Pokonać przemoc ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Działania profilaktyczne mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Od 11 września rozpoczął się cykl warsztatów„Szkoła dla Rodziców” skierowanych do rodzin zagrożonych problemem przemocy. Są to rodziny objęte systemem pomocy społecznej podzielone na dwie równoległe grupy: 1) rodziny z dzieckiem/ dziećmi, u których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze i rodziny objęte Procedurą „Niebieskiej Karty” oraz 2) rodziny biologiczne , których dzieci przebywają w pieczy zastępczej (praca nad reintegracją rodziny). Program warsztatów pn. „Szkoła dla rodziców” wzmocni rodziny w wiedzę i umiejętności, zmniejszy ryzyko wystąpienia problemu agresji i przemocy. Zapobiegnie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a przyczyni się do propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych. Program warsztatów będzie realizowany przez 10 tygodni: od września do listopada 2018r. Zajęcia są realizowane przez pracowników GCPR posiadających udokumentowane uprawnienia do realizacji programu.
W ramach działań wspierających i profilaktyki wtórnej od 13 września rozpoczął się cykl spotkań grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problem przemocy domowej. Działanie będzie realizowanie w partnerstwie z Komendą Miejską Policji. Dwie równoległe grupy będą prowadzone przez pracownika socjalnego Sekcji ds. przemocy. Zaplanowano spotkania ze specjalistami, w tym z kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, psychologiem, przedstawicielami SOW, Policji oraz pokaz z elementami warsztatu z zakresu samoobrony. Uczestnicy grup wsparcia będą mogli pozyskać wiedzę zapobiegającą w przyszłości zachowaniom przemocowym. Działania projektowe mają być podstawą do rozwoju grup samopomocowych.
W celu podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie zostanie stworzony informator, w którym znajdą się najważniejsze wiadomości dotyczące przemocy, jej rodzajów, objawów, oraz wykaz instytucji udzielających wsparcia na ternie Gorzowa Wielkopolskiego.

  • Post published:18 września 2018