Sprawę załatwia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. uług i wspracia
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby uprawnione:
1. osoby, o których mowa w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które posiadają udokumentowane rozpoznanie zaburzeń psychicznych.
2. Usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja one dostępu do zajęć z innych systemów. Świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświaty, ochrony zdrowia) nie mogą być zastępowane z pomocy społecznej.
3. Podmiot, który wnioskuje o usługi dokonuje rzetelnego rozpoznania możliwości uzyskania przez klienta, usług z innych systemów i gromadzi dokumentacje z tych działań.
4. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają całodobowej opieki lub świadczenia usług polegających na wyręczaniu (wykonywanie czynności bez czynnego udziału osoby, która umiejętność powinna w założonym stopniu opanować m.in. w realizacji spraw urzędowych, wypełniania dokumentów, zachowania czystości itp.) osoby z wykonywania określonych czynności, nie mogą być świadczeniobiorcami usług, o których mowa.
5. Usługi udzielane są w pierwszej kolejności, osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, przed osobami z zaburzeniami psychicznymi, które powstały na skutek wieku lub choroby Alzheimera.

Osoby spełniające powyższe przesłanki mogą złożyć wniosek o przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Odpłatności

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala wysokość odpłatności za usługi. Odpłatność osoby uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a osoby w rodzinie 600,00 zł.

Cena usług opiekuńczych świadczona jest przez wskazaną firmę zgodnie z zawartymi umowami – prawo zamówień publicznych.
Od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.:
1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 45.00zł.,
Od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych wyrównujących zaburzone funkcje organizmu:
– zajęcia z logopedą 120,00 zł,
– zajęcia z pedagogiem 100,00 zł,
– usługa w formie zajęć z rehabilitantem 150,00 zł,
– usługa w formie masaży 150,00 zł.

Odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 2022/2023.

Stawka za godzinę usługi – 45 zł = 100%

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie
do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 220% 1,5 % 3,5 %
powyżej 220% do 250% 10% 15%
powyżej 250% do 300% 15% 25%
powyżej 300% do 400% 30% 45%
powyżej 400% do 500% 50% 65%
powyżej 500% do 600% 75% 85%
powyżej 600% 100% 100%

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Zaświadczenie lekarza specjalisty psychiatrii, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług, aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
4. Zaświadczenie lekarza prowadzącego lub zaświadczenie specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
6. Informacja o realizacji usług przez inne systemy (między innymi z ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego, o systemie oświaty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
7. Poświadczenie dochodu strony oraz rodziny tj.:
– decyzję o wysokości emerytury, renty.
– zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
– decyzję przyznającą świadczeń z DŚRiFA np. o zasiłku, świadczeniu pielęgnacyjnym,
– decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
8. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia
Przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. usług i wsparcia
pod nr telefonów:
95715 13 74
519319506
519319516
785054742

powrót