Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego
na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

16 października 2020 w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 odbyło się już sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr 173/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. W perspektywie dziewięciu lat skład nieco się zmieniał, ale wielu członków ZI działa od samego początku.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji łącząca swoje zasoby (w tym: wiedzę, umiejętności oraz instytucjonalne możliwości) na zasadzie systemowej współpracy, w celu niesienia pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Aktualnie Zespół liczy siedemnastu członków reprezentujących pomoc społeczną, policję, sąd, prokuraturę, służbę zdrowia, oświatę i organizacje pozarządowe. Zgodnie z przepisami prawa, zespół winien spotykać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W 2020 roku jest to już dziewiąte spotkanie.

Posiedzenie, które odbyło się 16 października (jako spotkanie ogólne, w pełnym składzie) zostało połączone ze szkoleniem z zakresu aspektów prawnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprowadzonym dzięki uprzejmości Pani Barbary Furmańskiej z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Szkolenie miało charakter praktyczny- stanowiło omówienie zagadnień wynikających z pytań i wątpliwości w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Ze względu na przeprowadzenie szkolenie, w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział nie tylko zaproszeni członkowie, ale też pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy GCPR.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację z występującym zagrożeniem zarażeniem COVID- 19, dbając o wspólne bezpieczeństwo – w trakcie spotkania przestrzegano ogólnie ustalonych zasad ostrożności, w tym pomiaru temperatury.
Przygotowała: Anna Sadzik

  • Post published:20 października 2020