„ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”
– nowy projekt dedykowany seniorom z Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od czerwca 2020r realizuje projekt ,, Świadomie bez przemocy ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Działania profilaktyczne są zaplanowane do końca roku i mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wspólne projekty Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji są realizowane już od 2015 roku i stanowią już dobrą praktykę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

„Świadomie bez przemocy” to program w całości skierowany do seniorów z miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zaplanowano szereg działań profilaktycznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów; spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które będą realizowane dla uczestników domów dziennego pobytu i gorzowskich klubów seniora. Ponadto przedstawiciele GCPR i KMP będą aktywnie uczestniczyć w III Gorzowskim Tygodniu Seniora poprzez poprowadzenie części panelu dyskusyjnego. Na spotkaniach z seniorami prezentowany będzie film profilaktyczny promujący działania przygotowany w ramach realizacji projektu „Świadomie bez przemocy”. Uczestnicy spotkań otrzymają również materiały promocyjne, w tym ulotki informacyjne. Już od czerwca funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNY w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Konsultacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy przy ul. Jagiełły 7 pokój 12. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują porady i wsparcia. Podsumowaniem działań projektowych będzie konferencja zaplanowana na grudzień 2020r.
Liczymy na powodzenie zaplanowanych działań i zdrowie w trudnym dla wszystkich czasie.
Przygotowała: Anna Sadzik

  • Post published:26 czerwca 2020