Program Dobry Start w pieczy zastępczej

 • Termin składania wniosku: od 1 sierpnia do 30 listopada – w wersji papierowej;

WAŻNE: złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Wysokość: 300 zł raz w roku na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, niezależnie od dochodu;
 • Komu przysługuje?
  – rodzinom zastępczym,
  – osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  – dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  – dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  – osobie usamodzielnianej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  – przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  – przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
  – ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  – ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Szkoła oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
 • Świadczenie dobry start nie przysługuje:
  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  – na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka);

powrót