Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W 2019 roku można skorzystać z następujących form wsparcia:
Moduł I – Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III – Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o świadczenie usług w ramach programu należy składać w:
Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Walczaka 42, blok nr 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat)
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 95 715 13 74 (w godzinach 7.30 -10.00).
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kartę oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (wypełnia lekarz specjalista –zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu) –wzór załącznik nr 1 do wniosku.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej niepełnosprawnej.
3. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usług oraz że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.

Realizatorami zadania na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego są:

I. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
Miejsce świadczenia usługi: Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Złotego Smoka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
(w przypadku takiego życzenia – np. lepsza komunikacja, dojazd – miejscem świadczenia usługi mogą być Warsztaty Terapii Zajęciowej, Walczaka 42, pawilon VII).
Termin świadczenia usługi: 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 16.00

Opieka w domu (Moduł II)
Termin świadczenia usługi: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00,
w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00, a także od 17:00 do 21:00

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
Miejsce świadczenia usługi: Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Walczaka 42, pawilon VII
Termin świadczenia usługi: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 14.00, sobota w godzinach 9.00 – 13.00
Formy świadczenia usługi: zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem, zajęcia z psychiatrą, zajęcia z pielęgniarką, zajęcia z rehabilitantem

II. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
Miejsce świadczenia usługi:
1) Ośrodek Wsparcia Dziennego, ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2) Ośrodek Wsparcia Dziennego, ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Termin świadczenia usługi:
1) W ośrodku wsparcia przy ul. Teatralnej – system dwuzmianowy:
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:45 – 14:45 i 13:00 – 18:00.
2) W ośrodku wsparcia przy ul. Herberta – system jednozmianowy:
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 13:00

Opieka w domu (Moduł I)
Termin świadczenia usługi: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – do 8 godz. dziennie.
W szczególnych przypadkach sobota i niedziela po 4 godz. dziennie.

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
Miejsce świadczenia usługi: ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp., sala nr 4 i 6
Termin świadczenia usługi: Dni i godziny będą dostosowane do potrzeb klientów i możliwości personelu. Zakładamy, że będzie to od poniedziałku do soboty, nawet do godz. 19:00. Doradca pierwszego kontaktu skontaktuje się z każdą skierowaną osobą i dostosuje formę oraz termin usługi.
Formy świadczenia usługi: zajęcia terapeutą, dietetykiem, psychologiem, prawnikiem oraz w zakresie rehabilitacji

powrót