Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny energii, gazu oraz żywności.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022, poz. 1 i 202).

 

powrót