Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie ulega rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

Pomoc społeczna:

 • odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (ustalona dla rodziny pensjonariusza)
 • odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
 • odpłatność uczestników Domu Dziennego Pobytu – za pranie i wyżywienie
 • odpłatność za posiłki w Jadłodajni
 • odpłatność za mieszkania chronione
 • odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku
 • odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
 • odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • opłata za wystawienie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Wspieranie rodziny:

 • odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Nowy rachunek bankowy to 71 1020 5402 0000 0102 0355 4656.

 

Pozostałe rachunki bankowe pozostają bez zmian, i tak:

18 1020 5402 0000 0102 0326 2185

Pomoc społeczna:

 • Nienależnie pobrane świadczenia:
  • Zasiłki stałe
  • Zasiłki celowe
  • Zasiłki okresowe
 • Wspieranie rodziny:
  • Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze

 

37 1020 5402 0000 0902 0326 2227

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze, Dobry Start:

 • Nienależnie pobrane:
  • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna)
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • Świadczenie wychowawcze 500+
  • Świadczenie Dobry start
  • Świadczenie „Za życiem”

 

42 1020 5402 0000 0702 0326 2235

Fundusz alimentacyjny:

 • Wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych

 

47 1020 5402 0000 0502 0326 2243

Zaliczka alimentacyjna:

 • Wpłaty należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej

 

43 1020 5402 0000 0202 0326 2268

Dodatki mieszkaniowe:

 • Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
 • Post published:23 czerwca 2020