Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 2086 ze zm.)

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:
– sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentowania w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
Opiekuna prawnego, kuratora wyznacza Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • korzystanie z pełni władzy rodzicielskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
66–400 Gorzów Wielkopolski

Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są pod linkiem https://gcprgorzow.pl/index.php/dzialy-gcpr/pomoc-spoleczna/informacje/11-dzial-pomocy-srodowiskowej/384-opiekun-i-kurator-2

 • Post published:19 lutego 2020