Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski od 1 lipca 2019 r. realizuje projekt pn. „Plan na jutro”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.
W okresie września 2019 do lutego 2020 roku w ramach ww. projektu zrealizowano wsparcie i pomoc dla 50 uczestników projektu, takie jak:

 1. W ramach aktywizacji społecznej
  • wsparcie i poradnictwo indywidualne: psychologa, instruktora terapii uzależnień, prawnika (w kwestiach finansowych),
  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • trening gospodarowania budżetem
  • zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu krawiectwa i utrzymania terenów zielonych i ogólnoremontowych.
 2. W ramach aktywizacji zawodowej:
  • warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
  • indywidualne poradnictwo zawodowe

Ponadto w ramach aktywizacji o charakterze środowiskowym wszyscy uczestnicy otrzymali bilety do kona, które mogą wykorzystać na dowolnie wybrany seans w kinie Helios.

 • Post published:13 lutego 2020