W dniu 4 marca 2019 roku w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tematem spotkania była analiza i uzgodnienia wysokości podziału środków przyznanych w łącznej kwocie 3.251.555 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2019 r. Środki finansowe wyliczone zostały zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 538 ze zm.).
Spotkanie rozpoczął Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR Tomasz Kwiatkowski, który przywitał przybyłych gości, a następnie przedstawił projekt Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku. Projekt uchwały poprzedziło przedstawienie przez pracownika Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR Panią Bogusławę Sawicką – Węglarek analizy wydatkowanych środków z PFRON w latach 2016 – 2018. Członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, który zostanie przedłożony Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na najbliższej sesji w dniu 27 marca 2019 r.

  • Post published:5 marca 2019