ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Podaruj dzieciom dom. Zostań rodzicem zastępczym!
Slider

naglowek 7.1

PLAN NA JUTRO

 

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie. Wolontariat Gorzowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn. "Plan na jutro"

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być:

 1. a) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 2. b) mieszkańcy województwa lubuskiego ( miasto Gorzów Wlkp.) – 50 osób ( bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) tym:
 • osoby z problemem uzależnienia lub współuzależnienia
 • osoby bezdomne
 • osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i /lub psychiczną
 • osoby korzystające z POPŻ

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

1) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:

       a) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub psychicznie:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Trening gospodarowania budżetem
 • Trening umiejętności poruszania się po instytucjach
 • Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu krawiectwa i utrzymania terenów zielonych i ogólnoremontowych

  b) dla osób bezdomnych i uzależnionych/współuzależnionych
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień
 • Wsparcie Streetworkera
 • Zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie prac ogólnoremontowych
 • Indywidualne doradztwo finansowe
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

 • Doradztwo zawodowe indywidualne
 • Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
 • Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje uczestników projektu

3) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, których celem jest wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:

 • Wyjście do kina
 • Wyjście do teatru
 • Festyn rodzinny

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w formie zas. celowych i specjalnych zas.celowych.

pdf ikonaRegulamin uczestnictwa

pdf ikonaZałącznik nr 1-deklaracja uczestnictwa

pdf ikonaZałącznik nr 2-formularz rekrutacyjny

pdf ikonaZałącznik nr 3-oświadczenie uczestnika

pdf ikonaZałącznik nr 4-rezygnacja uczestnika

 

Harmonogramy

pdf ikona Harmonogram zajęć 2019 r.

pdf ikona Harmonogram konsultacji uzależnień

pdf ikona Harmonogram - indywidualne konsultacje psychologiczne

pdf ikona Harmonogram - warsztaty psychoedukacyjne

pdf ikona Harmonogram - indywidualne poradnictwo finansowe 2019

pdf ikona Harmonogram- warsztaty umiejętności poszukiwania pracy

pdf ikona Harmonogram - warsztaty ogólnobudowlane

pdf ikona Harmonogram - indyw. poradnictwo zawodowe

pdf ikona Harmonogram - warsztaty poszukiwania pracy cześć 2

pdf ikona Harmonogram 2020 - zad. 2

pdf ikona Harmonogram - indyw. konsultacje psych. 2020

 pdf ikona Harmonogram - indyw. konsultacje uzależnień 2020