ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Mikołajki dla dzieci z pieczy zastępczej
Slider

nagłówek

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

realizuje projekt

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie ukierunkowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Cel główny jest zgodny z celem działania 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przyczyni się również do realizacji celu szczegółowego PI 9i tj. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu wdroży nowy system organizacyjny zgodny z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o ,,Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach Powiatu.

W ramach projektu nastąpi zmiana organizacji pracy pracowników poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usług.

Wprowadzone zmiany wprowadzą rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

pdf ikonaMarzec 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikonaKwiecień 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikonaMaj 2018 - Harmonogram udzialenego wsparcia

pdf ikonaCzerwiec 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikonaLipiec 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Sierpień 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Wrzesień 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikonaPaździernik 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Listopad 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Grudzień 2018 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Styczeń 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Harmonogram - szkolenia

pdf ikona Luty 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Marzec 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Kwiecień 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Harmonogram - superwizja pracy socjalnej

pdf ikona Maj 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia

pdf ikona Czerwiec 2019 - Harmonogram udzielanego wsparcia