ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Życzenia Świąteczne
Slider

 „CZWARTKOWE SPOTKANIA PRZY KAWIE”

Cel główny:
Integracja osób w wieku 55+ z dzielnicy miasta Zakanala
Cele szczegółowe:
-
wypracowanie nawyku wyjścia z domu/mieszkania
-
możliwość spotkania „ciekawych” ludzi
- aktywizacja i motywowanie do podejmowania działań              
Beneficjenci :
na podstawie diagnozy środowiska wytypowane zostaną osoby, które współpracują z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej sytuacji życiowej. Zakwalifikowane zostaną osoby , które nie wykazują chęci poznawania ludzi (samotnicy).
Termin i miejsce realizacji:
październik 2018 rok w siedzibie Fundacji pozytywka ul. Kobylogórska 103
Realizatorzy programu –pracownicy socjalni GCPR:
Urszula Bednarczyk
Katarzyna Lenkiewicz
Urszula Pawko
Partnerzy:
- Fundacja Pozytywka
- Kwiaciarnia Oxalis
Rezultaty:
-
wzmocnienie osoby i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych
-wzrost zainteresowania spotkaniami z innymi osobami; utrzymywanie kontaktów
- zdolność prawidłowego pełnienia ról społecznych
Działania:
1.Rekrutacja beneficjentów przez pracowników socjalnych na podstawie ustalonych kryteriów.
2 .Pozyskanie poczęstunku w postaci ciasta i kawy na spotkania dla beneficjentów.
3. Zaproszenie osób chętnych do podjęcia współpracy w ramach projektu.
4. Ewaluacja –podsumowanie efektów programu
Przewidziane efekty:
Współpraca pracownika socjalnego z klientem, zmierzająca do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprzez przezwyciężenie problemów życiowych. Nabycie przez uczestnika projektu umiejętności (samodzielności i zaradności) wyjścia i otworzenia się na spotkania z innymi osobami z zamieszkiwanej dzielnicy. Motywowanie
i mobilizowanie do podejmowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkania cykliczne dają możliwość wyrobienia nawyku wyjścia z domu.

Ewaluacja końcowa projektu

            Dnia 23.10.2018r. w ramach kontynuacji zeszłorocznego projektu socjalnego odbyło się kolejne spotkanie przygotowane dla seniorów - mieszkańców Gorzowa Wlkp., dzielnicy Zawarcia
i Zakanala.
               W tym roku w realizacje projektu zaangażowała się po raz drugi Fundacja Pozytywka reprezentowana przez panią Urszulę Niemirowską. Dzięki uprzejmości pani Niemirowskiej nasze spotkanie odbyło się ponownie w siedzibie fundacji.
           W ramach tegorocznego spotkania z seniorami oraz współpracy z Fundacją pojawił się pomysł warsztatów artystycznych w trakcie, których Seniorzy zostali zaangażowani do stworzenia stroików. W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych podopieczni fundacji, udadzą się uporządkować groby oraz udekorują je zrobionymi przez Seniorów stroikami.
Na warsztaty została zaproszona właścicielka Kwiaciarni Oxalis pani Agnieszka Jeger, która udostępniła materiały oraz przeprowadziła, krótki kurs tworzenia stroików z uczestnikami projektu.
Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, z zaangażowaniem słuchali, obserwowali
a następnie sami tworzyli dekoracyjne stroiki. Podczas warsztatów panowała miła i ciepła atmosfera, seniorzy wspierali się w działaniu, chętnie pomagali sobie nawzajem.
W trakcie rozmów ustalono także kolejne spotkania z seniorami, które planowo mają odbyć się jeszcze w tym roku m.in. spotkanie z prawnikiem.
Warto także dodać, że przez cały czas trwania projektu jeden z podopiecznych GCPR-U, którego hobby jest fotografowanie, robił pamiątkowe zdjęcia.
            W odczuciu pracowników socjalnych cele projektu zostały zrealizowane. Seniorzy także byli zadowoleni z możliwości spędzenia wspólnie czasu i to w tak ciekawej, artystycznej formie. Często mimo swojej niepełnosprawności chętnie brali udział w zajęciach oraz sami motywowali pozostałych uczestników do działania.
            Uważamy, że dzięki cykliczności naszego projektu seniorzy w swoim gronie będą czuć się coraz swobodniej, a różnorodność planowanych spotkań będzie także zachęcała do udziału
w projekcie większą liczbę osób.

 

SENIORZY WARCI POZNANIA I DZIAŁANIA

Termin i miejsce realizacji:
29.05.2018r.
w godz.10.00 do 15.00
Rejs statkiem ”Kuną” po rzece Warcie do Santoka.
W Santoku ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Cel główny:
integracja seniorów z różnych dzielnic miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Cele szczegółowe:
-
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
- nawiązanie kontaktów interpersonalnych
- nawiązanie relacji społecznych
- wzmocnienie seniorów na płaszczyźnie emocjonalnej
- zaspokojenie potrzeby akceptacji i szacunku do osób starszych
- dostarczenie pozytywnych przeżyć spędzania czasu wolnego, na świeżym powietrzu
- propagowanie zorganizowanych form spędzania czasu
- wypracowanie u seniorów nawyków wyjścia z domu/mieszkania
- propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia
- niwelowanie skutków osamotnienia
Beneficjenci:
Grupą docelową projektu socjalnego będą seniorzy - mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego borykający się z problemami: osamotnienia, przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością, poczuciem nieprzydatności, wykluczeniem społecznym.
Realizacja projektu:
            Realizacją projektu był rejs po rzece Warcie, podczas którego seniorzy mogli swobodnie porozmawiać, wypić kawę i zjeść coś słodkiego. Przed słońcem chroniły ich czapeczki własnoręcznie zrobione podczas zajęć z terapii zajęciowej przez uczestników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. Po zaczerpnięciu świeżego, nadrzecznego powietrza po uczestników rejsu; a wśród nich oprócz seniorów, uczestników DDP, można było także spotkać pracowników i dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie; przyjechał autobus, który zabrał ich do Santoka. Tam czekało już rozpalone ognisko, kiełbaski przygotowane do pieczenia i młodzież ZHP Gorzów ze śpiewnikami do wspólnego biesiadowania przy ognisku.
            Dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli udało się wywołać uśmiech na twarzach osób, którym się zdawało, że to co najlepsze już za nimi i nikt o nich nie pamięta. A przecież wszyscy będziemy kiedyś w ich wieku i nikt z nas nie chciałby być zapomniany.
          Nie ważne jest ile mamy lat za sobą, ale ile wspomnień w sercu, dlatego w imieniu seniorów biorących udział w projekcie „Seniorzy warci poznania i działania” dziękujemy za pomoc w zdobyciu kolejnego wspaniałego wspomnienia.


          W dniu 04.07.2018 r. w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta odbyło się uroczyste zakończenie projektu socjalnego „Seniorzy warci poznania i działania”. Seniorzy zwiedzili Muzeum Lubuskie, a także wystawę przedmiotów znalezionych
w gorzowskiej Katedrze podczas prac konserwacyjnych po jej ubiegłorocznym pożarze.
           Dyrektor Gorzowskiego Centrum uroczyście powitała przybyłych seniorów, darczyńców oraz gości, a pracownicy socjalni odpowiedzialni za projekt wręczyli podziękowania. Na koniec zebrani obejrzeli film nakręcony podczas rejsu, miło było powspominać ten słoneczny, wesoły dzień.

 

„CENTRUM PEŁNI ŻYCIA”

Beneficjenci:
osoby starsze „60+”
Cel główny:
aktywizacja osób starszych, poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów
Termin i miejsce realizacji:
9 spotkań IX – XII 2018r.:
- ognisko integracyjne,
- zajęcia manualne,
- wspólne wyjście do kina, teatru, filharmonii,
- spotkanie z kosmetyczką,
- gry i zabawy wspomagające pamięć.

 

„BEZPIECZNY WE WŁASNYM DOMU”

Cel główny:
Celem projektu jest profilaktyka przestępstw wobec osób starszych.
Opis działania:
Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów     i     naciągaczy. Osoby     starsze, które   czując     się   samotne,     schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Często padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Oszuści grają na uczuciach osób starszych i potrafią nimi manipulować.
Aby   zapobiec   tego typu zdarzeniom wśród starszych mieszkańców Gorzowa Wlkp. pracownicy socjalni zaplanowali zorganizowanie we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji spotkanie, podczas którego seniorzy będą mogli m.in. przekonać się, jak nie stać się ofiarą przestępstw tzw. oszustw na wnuczka/pracownika gazowni itp., dowiedzieć się jak zapobiegać niebezpieczeństwom zagrażającym w domu, czy w czasie spaceru. Pracownicy socjalni oraz policjanci przypomną o kilku podstawowych zasadach postępowania, które mogą ustrzec przed działaniem oszustów.
Termin realizacji:
wrzesień 2018 r.

„ZWRÓĆ UWAGĘ NA SĄSIADA”

Cel główny:
Celem projektu jest tworzenie pozytywnych relacji w bloku socjalnym przy ul. Złotego Smoka oraz propagowanie pomocy sąsiedzkiej.
Cel szczegółowy:
Celem projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby osób starszych i samotnych.
Opis działania:
Podczas spotkań z mieszkańcami zostanie przedstawiona rola pomocy sąsiedzkiej. To właśnie sąsiad zawsze jest na miejscu i ma możliwość szybko zareagować w sytuacji problemowej. To sąsiad często jako pierwszy widzi potrzeby osoby samotnej. Dzięki zgłoszeniom sąsiedzkim instytucje (w tym oczywiście pomoc społeczna) mogą na czas wkroczyć z pomocą w tych środowiskach, gdzie pomoc sąsiedzka jest niewystarczająca.
Termin realizacji:
Październik 2018 r.

         W ramach realizacji projektu socjalnego pt.  "Zwróć Uwagę Na Swojego Sąsiada" w dniu 23.10.2018 o godzinie 13; 00  pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 Renata Dzikowska i Joanna Ładziak oraz przedstawiciele Administracji Domów Mieszkalnych nr 5, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta zorganizują na terenie bloku Socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6 spotkanie, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców w szczególności osób starszych i samotnych  z możliwościami uzyskania wsparcia od w/w instytucji. 

Prezentacja1

 

W dniu 23.10.2018 w ramach realizacji projektu socjalnego „Zwróć uwagę na sąsiada”, odbyło się spotkanie mieszkańców bloku socjalnego z przedstawicielami instytucji działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat kompetencji poszczególnych instytucji, w szczególności działania
i procedur dotyczących telefonów alarmowych, zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia i życia, trudności lokalowych i mieszkaniowych oraz innych problemów związanych ze specyfiką bloku socjalnego.

Podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami Policji, Administracji Domów Mieszkalnych nr 5 i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta zostały naświetlone główne problemy mieszkańców bloku socjalnego, dzięki czemu została podjęta decyzja o podjęciu działań w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku poprzez:

 • wprowadzenie patroli interwencyjnych,
 • uznanie konieczności doświetlenia i oznakowania terenu w obszarze bloku socjalnego
 • wywieszenia tablicy informacyjnej z numerami telefonów najważniejszych instytucji, w tym telefonów alarmowych,
 • nawiązanie współpracy pracowników GCPR z przedstawicielami w/w instytucji na rzecz stworzenia sieci wsparcia na terenie bloku socjalnego.

Serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie:

Przedstawicielom Administracji Domów Mieszkalnych nr 5

 • kierownikowi ADM nr 5 panu Damianowi Madalińskiemu
 • administratorowi domów mieszkalnych pani Annie Korzeniewskiej

Przedstawicielom Policji:

 • Wydział Dzielnicowych: sierż. Marcinowi Szaja i st. sierż Rafałowi Grabskiemu
 • Wydział Prewencji: st. sierż Magdalenie Kleist
 • Wydział Sztabu Policji: podkom. Grzegorzowi Czyrka

Przedstawicielce Urzędu Miasta:

 • Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: Pani Kamili Nabrzeskiej

W dniu 23.10.2018 w ramach realizacji projektu socjalnego „Zwróć uwagę na sąsiada”, odbyło się spotkanie mieszkańców bloku socjalnego z przedstawicielami instytucji działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat kompetencji poszczególnych instytucji, w szczególności działania
i procedur dotyczących telefonów alarmowych, zasad postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia i życia, trudności lokalowych i mieszkaniowych oraz innych problemów związanych ze specyfiką bloku socjalnego.

Podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami Policji, Administracji Domów Mieszkalnych nr 5 i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta zostały naświetlone główne problemy mieszkańców bloku socjalnego, dzięki czemu została podjęta decyzja o podjęciu działań w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku poprzez:

 • wprowadzenie patroli interwencyjnych,
 • uznanie konieczności doświetlenia i oznakowania terenu w obszarze bloku socjalnego
 • wywieszenia tablicy informacyjnej z numerami telefonów najważniejszych instytucji, w tym telefonów alarmowych,
 • nawiązanie współpracy pracowników GCPR z przedstawicielami w/w instytucji na rzecz stworzenia sieci wsparcia na terenie bloku socjalnego.

Serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie:

Przedstawicielom Administracji Domów Mieszkalnych nr 5

kierownikowi ADM nr 5 panu Damianowi Madalińskiemu

 • administratorowi domów mieszkalnych pani Annie Korzeniewskiej

Przedstawicielom Policji:

 • Wydział Dzielnicowych: sierż. Marcinowi Szaja i st. sierż Rafałowi Grabskiemu
 • Wydział Prewencji: st. sierż Magdalenie Kleist
 • Wydział Sztabu Policji: podkom. Grzegorzowi Czyrka

Przedstawicielce Urzędu Miasta:

 • Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: Pani Kamili Nabrzeskiej