ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Spotkanie AKCJA ZIMA 2018/2019
Slider

„POMOCNA ŁAPA”

Opis działania:
Projekt skierowany w stronę dzieci w wieku 7-11lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonowanie rodzin zaburzone jest głównie
z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci te nie mają utrwalonych prawidłowych wzorców i zachowań co często skutkuje niską samooceną, agresją czy zaburzonymi relacjami z otoczeniem i rówieśnikami.
Beneficjenci:
Projekt socjalny dla dzieci w wieku 7-11 lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Miejsce i termin realizacji:
Miejsce:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jagiełły 7
Schronisko „AZORKI” w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 97
Termin Realizacji:
wrzesień 2018r.
Realizatorzy:
Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 - Dominika Kuryś Julia Bartnicka
Cel główny projektu:
Nauka empatii od małego poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
Cele szczegółowe:
- Wzmacnianie rozwoju emocjonalnego
- Nawiązywanie relacji społecznych, poprawa komunikacji
- Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie zwierząt
- Nauka odpowiedzialności, pracowitości, opiekuńczości
- Nauka opanowania emocji i ograniczania wybuchów agresji
- Dostarczenie pozytywnych przeżyć
- Spędzanie czasu wolnego na pomocy innym
- Spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu
- Propagowanie idei wolontariatu

 

,,MAM ŚWIADOMOŚĆ, MAM WIEDZĘ‘’

Opis projektu: Od czego uzależniają się dzieci i młodzież? Jak zapobiegać uzależnieniom? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice? W jaki sposób pomóc dzieciom, u których problem już się rozwinął ? To pytania na które chcę odpowiedzieć realizując projekt socjalny. Poprzez warsztaty i wykład chcę dotrzeć do dzieci i ich rodziców aby nakreślić problem uzależnień behawioralnych, zajęcia będą prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień zatrudnionego w tut. Centrum.
Cel główny:
Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie uzależnień behawioralnych
Cele szczegółowe:
- upowszechnienie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych
- propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia
Przewidywane efekty:
- zwiększenie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych
- uświadomienie zagrożeń czyhających we współczesnej technice
- zaprezentowanie świadomego i mądrego korzystania z urządzeń wirtualnych
- podniesienie poziomu świadomości i wiedzy rodzica odnośnie występujących zagrożeń
- integracja uczestników programu
Termin i miejsce realizacji zadania:
Projekt realizowany będzie przez pracowników tut. Centrum w placówce przyjaznej dzieciom i rodzinom.
Termin realizacji: wrzesień 2018roku
Beneficjenci:
Rodziny i dzieci zamieszkali na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Realizatorzy:
- pracownik socjalny ZPS nr 4 Irena Mazurkiewicz
- specjalista terapii uzależnień Łukasz Krzeszowski

           Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Pracy Socjalnej nr 4 przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 ul. Kobylogórska w miesiącu wrześniu 2018 rok zrealizował projekt socjalny ,, Mam świadomość, mam wiedzę”, w ramach którego został przedstawiony problem uzależnień behawioralnych . Odbyły się warsztaty z uczniami klas czwartych na temat uzależnień behawioralnych. Uczniowie zapoznali się z pojęciem uzależnienia, jego skutkami oraz wpływem na zachowanie.

"ZASZCZEP W SOBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ"

Termin realizacji projektu: wrzesień lub październik 2018r.
Cel główny:
Celem głównym projektu będzie akcja informacyjno- edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca życia do 19 r.ż.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych
- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych
- wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych
Beneficjenci:
Projekt kierowany będzie do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca do 19 r.ż.
Partnerzy:
Partnerem będzie przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, Przychodnia Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 27 – Pani Grażyna Rojczyk dyplomowana pielęgniarka.

"SPĘDŹ WOLNY CZAS Z RODZINĄ"

Termin realizacji projektu: wrzesień 2018r.
Partnerzy: straż pożarna, policja, przedstawiciele warsztatów garncarskich, fotograf zawodowy, przedstawiciele Wojska Polskiego, dyplomowani nauczyciele ze Szkoły Memo.
Cel główny:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych wyrażony poprzez pobudzanie aktywności rodzinnej lokalnej społeczności, poprzez organizację festynu rodzinnego w parku na osiedlu Manhattan
Cele szczegółowe:
- zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych poprzez zintegrowanie rodzin we wspólnej zabawie.
- poprawa umiejętności rodziców spędzania czasu wolego z dziećmi
- oferta w postaci dobrej i twórczej zabawy, ruchu na świeżym powietrzu, zdrowej rywalizacji w konkurencjach, w tym dzieci z rodzicami.
- spotkania i wymiana poglądów z innymi jako dobra alternatywa spędzania wolnego czasu przy komputerze czy telewizorze.
Beneficjenci:
Projekt kierowany będzie do rodzin z dziećmi zarówno korzystających z pomocy tut. Centrum jak i wszystkich rodzin zamieszkujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Festyn Rodzinny

           W dniu 01.09.2018 r. przy fontannie "Motylia" na osiedlu Górczyn odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany w ramach projektu socjalnego "Spędź wolny czas z rodziną". Festyn zorganizowali pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Centrum Szkoleniowym "Memo". Dla uczestników festynu czekało wiele atrakcji m.in. fotobudka, stoisko z eksperymentami chemicznymi, gry i zabawy anglojęzyczne dla dzieci i dorosłych, bańki mydlane, zwierzątka z balonów, było można także wsiąść i zobaczyć jak wygląda od środka radiowóz policyjny.
Festyn spotkał się z dużym zainteresowaniem gorzowian, a sądząc po uśmiechach na twarzach dzieci był to mile spędzony czas.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację festynu!

 

„SUPER RODZINA”

Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.
Cel główny:
- poprawa funkcjonowania rodzin czyli pobudzenie w uczestnikach projektu motywacji i chęci do działania w osiągnięciu tego co chcą w swoim życiu.
Cele szczegółowe:
- wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
- wzmocnienie więzi rodzinnych,
- zdobycie wiedzy potrzebnej do wsparcia dziecka w jego problemach np. nauka,
- nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
- nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
- nauczenie się pełnienia ról społecznych,
- wzrost umiejętności komunikowania się ,
- profilaktyka uzależnień.

"ZDROWIE I HIGIENA +"

Opis działania:
- spotkania edukacyjne z rodzinami w ramach współpracy z Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - WSSE na temat korzyści szczepień dzieci oraz konsekwencji ich braku,
- spotkania na temat chorób zakaźnych i pasożytów dzieci,
- profilaktyka raka szyjki macicy
Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.
Cel główny:
edukacja zdrowotna rodzin oraz  skutki braku przestrzegania higieny.

            Zespół Pracy Socjalnej nr 2 we współpracy z  Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., w okresie lipiec-wrzesień 2018r. realizuje projekt socjalny pod tytułem "Zdrowie i higiena +" . Zaplanowane działania mają na celu edukację prozdrowotną uczestników projektu. Grupę docelową stanowi 20 osób objętych wsparciem GCPR, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Rekrutacje do projektu prowadzą pracownicy socjalni i asystenci rodziny GCPR.
          W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy spotkania prelekcyjne w sali  nr 13 GCPR przy ul. Jagiełły 7. Będą one prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
- Pierwsze z nich odbędzie się 27.07.2018r. o godzinie 13.00 i będzie poruszało tematykę p rofilaktyki chorób nowotworowych.
- Drugie spotkanie dotyczące zasad higieny i postępowania w przypadkach występowania wszawicy i świerzbu zaplanowane jest na 27.08.2018r.  
- Ostatnie ze  spotkań odbędzie się we wrześniu br. a jego tematem będzie profilaktyka chorób wenerycznych. 
           W ramach zajęć uczestnicy projektu otrzymają ulotki informacyjne.

                     

"ZGODNA RODZINA - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Opis działania:
- współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w zakresie rekrutacji rodzin zastępczych skonfliktowanych,
z rodzicami biologicznymi oraz wspierania tych rodzin w kierunku rozwiązywania sporów i ustalania kontaktów z dziećmi (rozmowy motywacyjne, nadzorowanie kontaktów),
- warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów prowadzone przez psychologa GCPR dla rodziców biologicznych,
- mediacje rodzinne pomiędzy rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi,
- zajęcia "Szkoły dla Rodziców" dla rodziców biologicznych.
Beneficjenci:
10 ojców lub matek biologicznych wraz ze spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci.
Cel główny:
- rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami biologicznymi, a spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci,
- ułatwianie rodzicom biologicznym możliwości kontaktowania się z dziećmi przebywającymi w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych

 

„AKADEMIA MĄDREGO RODZICA”

Opis działania:
I edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wparciem asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, założeniem jest cykliczność spotkań.
Cel główny:
podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:
1. Szkoła dla rodziców
- zajęcia odbędą się w miesiącach - maj, czerwiec, lipiec 2018r., przewidziano
10 spotkań.
prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak - Młot
2.
„Kraina marzeń” - zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci.
- zajęcia odbędą się w miesiącu wrześniu 2018r., przewidziano 6 spotkań,
prowadzący: Emilia Waberska, Anna Maciejewska.
3. Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów, w zakresie prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego.
- zajęcia odbędą się w miesiącu październiku 2018r.,
prowadzący : Katarzyna Szymoniak - Młot
4. „Kolorowy świat emocji”, zajęcia z elementami socjoterapii dla dzieci
- zajęcia odbędą się w miesiącach, listopad - grudzień 2018r.,
prowadzący : Katarzyna Misian, Emilia Waberska.

          Dnia 11-09-2018rok odbyły się pierwsze zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
        Zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, doznania, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć oraz doświadczeń.
Powyższe zajęcia kształtują i rozwijają inteligencję emocjonalną a szczególnie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nie raniący innych sposób.
           Podczas warsztatów „Moje wakacyjne wspomnienia”, wykonano kolaże, kolorowe mozaiki (Mandale). W trakcie zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną.

          Dnia 18.09.2018rok odbyły  kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
Tym razem w ramach  zajęć zastosowano metodę bajkoterapii. Wykorzystanie bajki miało na celu zniwelowanie nieśmiałość u dzieci oraz uświadomienie, iż dzięki różnicom wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Ponadto wykorzystano albumy ze zdjęciami ptaków wodnych oraz lądowych w celu wizualizacji różnorodności kolorystyki oraz kształtów zwierząt. Następnie dzieci oraz rodzice ozdabiali wybraną techniką plastyczną kontury ptaków. Podczas zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną z elementami odgłosów ptaków.

         Dnia 25-09-2018rok odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
Zajęcia z elementami arteterapii, „Fantazyjny wazon” oraz muzykoterapii . Dzieci wraz z rodzicami przy wykorzystaniu różnorodnych metod plastycznych przyozdobiły szklane butelki, słoiki, technika dowolna. W tle rozbrzmiewała relaksacyjna muzyka, odgłosy natury.

          Dnia 02.10.2018r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było tworzenie rodzinnych opowiastek w formie komiksu. Każda z rodzin otrzymała fragment bajki której zakończenie musiała wymyślić samodzielnie oraz przedstawić za pomocą ilustracji.
Następnie uczestnicy wykonali w grupach budowlę wierzy z papieru bez użycia kleju oraz taśmy. Ćwiczenie to miało na celu naukę współpracy okaz komunikacji pomiędzy uczestnikami.

          Dnia 09.10.2018r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było piękno podwodnego świata oraz własnoręczne wykonanie akwarium. Rodzice wraz z dziećmi wykorzystali różnorodne materiały w celu przedstawienia życia w głębinach mórz i oceanów. Podczas spotkania omówiono relacje między uczestnikami oraz zdrową rywalizację.

 

„ŚWIAT WIDZIANY Z DWÓCH STRON”

Opis działania:
W ramach projektu pracownicy socjalni chcieliby przybliżyć dzieciom problemy osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu.
Cel główny:
kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec osób niepełnosprawnych, a także przełamywanie lęku przed osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Przewidywane efekty:
W efekcie końcowym dzieci uczestniczące w zajęciach będą wykazywały się empatią wobec osób niepełnosprawnych i będą okazywały pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne.
Termin i miejsce realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w czerwcu 2018 r., uczestnikami będą dzieci w wieku 7-14 lat (uczniowie Zespołu Szkół nr 6). Planowane jest zorganizowanie trzech spotkań warsztatowych, podczas których dzieci w formie ćwiczeń i zabawy poznają najistotniejsze problemy osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeby. Zostaną im również przekazane wzorce prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi.

          W dniach 03 i 06 lipca 2018r., w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 pod tytułem „Świat widziany z dwóch stron”, w świetlicy środowiskowej  "Jedyna" przy ul. Sikorskiego 46 w Gorzowie Wlkp. odbyły się spotkania edukacyjne dla dzieci dotyczące problemu życia z niepełnosprawnością. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. Pracownice socjalne z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zabawę omówiły z dziećmi temat „niepełnosprawności”.
          Niewątpliwie ograniczenia i zmiany wyglądu generowane przez niepełnosprawność ciągle stanowią pewne tabu. Osoby niepełnosprawne niejednokrotnie nie są akceptowane przez zdrowe osoby dorosłe, które z racji wieku i doświadczeń powinny mieć dla nich zrozumienie. Tym bardziej ważne jest, aby otworzyć na niepełnosprawność dzieci: pokazać im na czym polegają różne rodzaje niepełnosprawności, jak powinny reagować na „inność” drugiego człowieka, w czym mogą być pomocne…. To jak w dzieciństwie zostaną przygotowane do obecności osób niepełnosprawnych będzie miało wpływ na ich postawy w życiu dorosłym.
          Projekt socjalny „Świat widziany z dwóch stron” zakłada przybliżenie dzieciom problemu niepełnosprawności poprzez zabawę. Najpierw, w krótkiej prelekcji przekazano wiedzę na temat różnych niepełnosprawności, a następnie poprowadzona została dyskusja, podczas której dzieci opowiadały o swoich spostrzeżeniach dotyczących osób z niepełnosprawnością. Dyskusja pozwoliła na wspólne zburzenie mitów i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Efektem dyskusji stała się praca plastyczna - „KWIATEK”, w którym dzieci zapisały prawa i zalety osób z niepełnosprawnością.
        W celu przybliżenia dzieciom problemów ludzi z niepełnosprawnością sensoryczną przeprowadzono z nimi różne zabawy. „Kalambury” uświadomiły dzieciom jak trudno jest mówić bez użycia słów, a zabawa z chustą pokazała trudności, z jakimi borykają się osoby niewidome.
         Spotkania zostały zakończone konkluzją, iż każdy człowiek jest inny, czasem słabszy, czasem chory - ale każdemu należy się szacunek, niezależnie od tego jak wygląda czy jak się porusza.