ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zwane dalej Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gorzowa Wlkp.

Siedzibą Centrum jest Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42.

Centrum swoim zakresem działania obejmuje obszar Miasta Gorzowa Wlkp.

Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum wspiera także rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizuje system pieczy zastępczej.

Centrum realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu określone w szczególności w:

 1. ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej;
 2. ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 6. ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 9. ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
 10. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
 11. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 12. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 13. ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 14. ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Gorzowie Wlkp., jak także zostało wyznaczone do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gorzowie Wlkp.

Gorzowskie Centrum realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2014r. poz. 1187 ze zm.) dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych osobom wskazanym przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.”