ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Slider

SSPZ rodz zast spokrewionaSSPZ rodz zast niezawodowaSSPZ rodz zast zawodowaSSPZ rodzinny dom dzieckaSSPZ os usamodzielniajaca sieSSPZ odplatnosc rodzicow biolDOBRY STARTSSPZ podstawy prawne

 

 

 

Rodzina zastępcza spokrewniona

Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

- przysługujące świadczenia:

1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 694,00 zł miesięcznie, jest przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,

2. dodatek wychowawczy w kwocie 500,00 zł miesięcznie do 18 r. życia dziecka, prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy, niezależnie od dochodu.

W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu – w takiej sytuacji rodzina jest zobowiązana do stawienia się w tut. Sekcji i wypełnienia stosownego oświadczenia.

3. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 211,00 zł miesięcznie

4. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

 Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • poświadczenie zameldowania dziecka z nr pesel,
 • kserokopie dowodów osobistych rodziców zastępczych,
 • złożenie oświadczenia dotyczącego podania imion i nazwisk oraz nr pesel członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną zastępczą,
 • złożenie oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zastępczej,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • podanie adresów rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz innych informacji niezbędnych do ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka - w przypadku jego posiadania,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót

 

 

Rodzina zastępcza niezawodowa

 - rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

- w rodzinie zastępczej niezawodowej w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

- przysługujące świadczenia:

1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 1052,00 zł miesięcznie , jest przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,

2. dodatek wychowawczy w kwocie 500,00 zł miesięcznie do 18 r. życia dziecka, prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy, niezależnie od dochodu.

W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu – w takiej sytuacji rodzina jest zobowiązana do stawienia się w tut. Sekcji i wypełnienia stosownego oświadczenia.

3. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 211,00 zł miesięcznie

4. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • poświadczenie zameldowania dziecka z nr pesel,
 • kserokopie dowodów osobistych rodziców zastępczych,
 • złożenie oświadczenia dotyczącego podania imion i nazwisk oraz nr pesel członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną zastępczą,
 • złożenie oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zastępczej,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • podanie adresów rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz innych informacji niezbędnych do ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka- w przypadku jego posiadania,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót

 

 

Rodzina zastępcza zawodowa

 - rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

- w rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Szczególnymi rodzajami rodziny zastępczej zawodowej jest:

- rodzina zawodowa specjalistyczna

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:

 1. dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 3. małoletnie matki z dziećmi.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

przyjmuje dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu;
 2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:

 1. jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3;
 2. powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.

W przypadku przyjęcia dziecka interwencyjnie lub na wniosek rodziców lub innych osób, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej.

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

 1. powrót dziecka do rodziny;
 2. przysposobienie;
 3. umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

- przysługujące świadczenia:

1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 1052,00 zł miesięcznie, jest przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,

2. dodatek wychowawczy w kwocie 500,00 zł miesięcznie do 18 r. życia dziecka, prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy, niezależnie od dochodu.

W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu – w takiej sytuacji rodzina jest zobowiązana do stawienia się w tut. Sekcji i wypełnienia stosownego oświadczenia.

3. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 211,00 zł miesięcznie,

4. dodatek w kwocie 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

5. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

- rodzina zastępcza zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą - Środki finansowe te starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka- w przypadku jego posiadania,
 • rachunki poświadczające wysokości ponoszonych przez rodzinę zastępczą kosztów na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót

 

 

Rodzinny dom dziecka

 - w rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

- w razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

- z rodziną zastępczą zawodową, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza zawodowa, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

- z rodziną zastępczą niezawodową lub zawodową spełniającą warunki do prowadzenia rodzinnego domu dziecka starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

- w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

- przysługujące świadczenia:

1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 1052,00 zł miesięcznie - świadczenie przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,

2. dodatek wychowawczy – 500,00 zł miesięcznie do 18 r. życia dziecka, prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.

W przypadku braku zmian w sytuacji prowadzącego rodzinny domu dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu – w takiej sytuacji rodzina jest zobowiązana do stawienia się w tut. Sekcji i wypełnienia stosownego oświadczenia.

3. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 211,00 zł miesięcznie

4. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka,

5. środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie,

6. środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,

7. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka- w przypadku jego posiadania,
 • rachunki poświadczające wysokości ponoszonych przez prowadzącego rodzinny dom dziecka kosztów na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót

 

 

Osoba usamodzielniająca się

 
Przysługujące świadczenia:

1. pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 526,00 zł miesięcznie

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 1. w szkole;
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 3. w uczelni;
 4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. W przypadku gdy po ukończeniu: nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli, nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli, studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia – pomoc przysługuje także za wrzesień. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

Osoba otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana do przedłożenia na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

2. pomoc na zagospodarowanie – jednorazowo w kwocie 1577,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3154 zł.

3. pomoc na usamodzielnienie - jednorazowo –

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  • nie mniej niż 6939 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 3470 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 1735 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Na zagospodarowanie i usamodzielnienie obowiązuje kryterium dochodowe – 1200,00 zł – obliczanie: suma dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

  Wymagane dokumenty

 • złożenie wniosku
 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
 • posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • poświadczenie uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku np.: zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie z ZUS, oświadczenie o uzyskanych dochodach z działalności gospodarczej
 • oświadczenie o nr konta bankowego
 • ksero dowodu osobistego
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót

 

 

Odpłatność rodziców biologicznych

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo--terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

Opłatę tę rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę, , ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Od opłaty, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

powrót

Program Dobry Start w pieczy zastępczej

 • Termin składania wniosku: od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w wersji papierowej;

WAŻNE: złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Wysokość: 300 zł raz w roku na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, niezależnie od dochodu;
 • Komu przysługuje?
  - rodzinom zastępczym,
  - osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  - dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  - osobie usamodzielnianej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  - przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  - przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
  - ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  - ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Szkoła oznacza to: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 • Świadczenie dobry start nie przysługuje:
  -
  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  - na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka);

  powrót

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
 3. Uchwała nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej.
 4. Uchwała nr L/579/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy  zastępczej.
 5. Uchwała NR XVI/151/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
 6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2018 r. poz. 326).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061).

 

powrót