ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Konferencja dot. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Slider

ZADANIA

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Dział Rehabilitacji Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 )

Zgodnie z rozdziałem 3 art. 7 ww. ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dział Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 9 ww. ustawy zajmuje się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy wyróżniamy następujące formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

 • warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej "warsztatami";
 • turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami".

Zadania Działu:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 2. dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej
ul. Walczaka 42 pokój 233
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 957151365; 366; 367

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2046.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  Podstawa prawna
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016 poz. 2046 ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 2046 ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 2046)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 poz. 230)
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926);
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowejU. 2004r. Nr 63 poz. 587;
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych;
 8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. ((Dz.U. z 2016r. poz. 2046) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926).