ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Slider

ZADANIA

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Dział Rehabilitacji Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 )

Zgodnie z rozdziałem 3 art. 7 ww. ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dział Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 9 ww. ustawy zajmuje się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;

2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy wyróżniamy następujące formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

 • warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej "warsztatami";
 • turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami".

Zadania Działu:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 2. dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej
ul. Walczaka 42, pokój 233
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 957151365; 366; 367

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  Podstawa prawna
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 511 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz.926).
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 511 ze zm.)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 poz. 230)
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926);
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004r. Nr 63 poz. 587);
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych;
 8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Podstawa prawna:
  Ustawa o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2015r. poz.926).

 

pdf ikona Zarządzenie Nr 021.11.2018 Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

pdf ikona Zarządzenie Nr 021.29.2018 Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych