ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Ważne! Dotyczy orzeczeń i kart parkingowych
Slider

Przed złożeniem wniosku  i wniesieniem opłaty za kartę parkingową należy upewnić się czy karta parkingowa może być przyznana na podstawie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sprawdzić czy orzeczenie zawiera odpowiedni stopień niepełnosprawności i symbole przyczyny niepełnosprawności, które uprawniają do wydania takiej karty. Orzeczenie uprawniające:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności  05-R, 10-N lub  04-O, wydane przed  1 lipca 2014r.i  posiadające w pkt. 9 tego orzeczenia wskazanie do otrzymania karty parkingowej,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności  05-R, 10-N lub 04-O  wydane po  1 lipca 2014r. i posiadające w pkt. 9 tego orzeczenia wskazanie do otrzymania karty parkingowej,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane po  1 lipca 2014r

Jeżeli spełnione są w/wymienione przesłanki do wydania kart parkingowej, to można dokonać wpłaty za wydanie tej karty.

Możliwości dokonywania opłaty za wydanie karty parkingowej

Opłata  za kartę parkingową wynosi   21 zł  i można jej dokonać poprzez:

 1. wpłatę/przelew na bieżący rachunek bankowy GCPR


PKO Bank Polski  S.A.  Gorzów Wlkp.
nowy nr 18 1020 5402 0000 0102 0326 2185

 1. wpłatę do kasy GCPR - punkt kasowy przy ul. Jagiełły 7 - czynny poniedziałek - czwartek w godz. 10.00 -14.00, piątek w godz. 10.00 - 13.00.

Wniosek o wydanie karty parkingowej z czytelnie wypełnioną pierwszą stroną wniosku należy złożyć osobiście składając podpis (wzór podpisu) w  obecności pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  wraz z załącznikami:

 • Dowód wpłaty 21 zł za wydanie kart parkingowej.
 • Jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35cm x 45cm.
 • Kopia prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli jest to orzeczenie wydane przez inny powiatowy zespół, to kopia orzeczenia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  zespół, który wydał orzeczenie lub przedstawić oryginał do wglądu.

 

 

Karty parkingowe dla placówek

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej]. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 2. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 3. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
 4. do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.