ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Konferencja dot. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Slider

Powiatowy Zespół w ramach swoich kompetencji wydaje 3 rodzaje orzeczeń:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 r.ż.)
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 r.ż.),
 3. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień).

 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
  • wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
  • kserokopię dokumentacji medycznej - do wglądu oryginały dokumentacji medycznej lub poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.
 2.  W przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
  • wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień),
  • kserokopię dokumentacji medycznej - do wglądu oryginały dokumentacji medycznej lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
  • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

WAŻNE!

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów oryginały – do wglądu, dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję.

Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity (Dz. U. z 2011r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – tekst jednolity (Dz. U. z 2015r., poz.1110);
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1829);
 • Ustawa z dnia 23 października 2013r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1446);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r. poz. 818);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 843);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015r. poz. 691).