ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Zwróć uwagę na osobę bezdomną!
Slider

DDM dodatek mieszk DDM dodatek energ DDM obnizenie czynszu

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Warunki przyznania
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Od dnia 1 marca 2018r. kwota najniższej emerytury wynosi  1029,80 zł,
125% najniższej emerytury – 1287,25 zł,
175% najniższej emerytury – 1802,15 zł.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m2 - dla 1 osoby + 30% tj. 10,5 m2 = 45,5 m2
- 40 m2 – dla 2 osób + 30% tj. 12,0 m2 = 52,0 m2
- 45 m2  - dla 3 osób + 30% tj. 13,5 m2  = 58,5 m2
- 55 m2 – dla 4 osób + 30% tj. 16,5 m2  = 71,5 m2
- 65 m2 – dla 5 osób + 30% tj. 19,5 m2  = 84,5 m2
- 70 m2 – dla 6 osób + 30% tj. 21,0 m2 = 91,0 m2
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 .
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym  pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do osób niepełnosprawnych które legitymują się powyższym orzeczeniem wydanym przed dniem 23 listopada 2004r. lub orzeczeniem orzecznika lekarza ZUS należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego potwierdzające, że niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
- 30%      
albo
- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 283,25 zł miesięcznie).

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693 i 1220),
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195),
- dodatku wychowawczego  o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, takie jak:
- czynsz,
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokalne mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
- inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego,
- opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa wyżej, w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody bądź instalację gazu przewodowego wówczas przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, obliczony w następujący sposób:
- za brak c.o. – równowartość 5kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej,
- za brak c.c.w. – równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego,
- za brak instalacji gazu przewodowego – równowartość 10 kWh energii  elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury.
Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że :
- występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o wysokości dochodów, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)  wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe;
- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodów.
Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
- ruchomości i nieruchomości,
- zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu niezależnie pobranych kwot w podwojonej wysokości.
W wypadku stwierdzenia, że osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy, nie opłacana bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr1 określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 ze zm.) – do pobrania od Zarządcy Domu lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Teatralnej 26
2. Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 ze zm.) - do pobrania od Zarządcy Domu lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Teatralnej 26
3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego,
4. Rachunek za energię elektryczną (faktura VAT) za ostatni okres rozliczeniowy – w przypadku braku w lokalu mieszkalnym instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego,
5. Właściciel domu jednorodzinnego:
- zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu,
- rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
6. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku można przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
- osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o składkę emerytalną, rentową oraz chorobową,
- emeryci i renciści – odcinki renty, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp., aktualną decyzję KRUS, ZUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie,
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku,
- osoby pobierające świadczenia z GCPR i PS – zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń,
- osoby pobierające świadczenia z GCPR – decyzje,
- studenci – zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendiów bądź o ich nie pobieraniu,
- osoby otrzymujące alimenty – oświadczenie o ich wysokości, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika itp.,
- dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie członka gospodarstwa domowego,
7. Dowód tożsamości,
8. Osoby niepełnosprawne wymagające zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszające się na wózku – orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do orzeczeń wydanych przed dniem 23 listopada 2004r. oraz do orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

Miejsce składania wniosku i odbioru decyzji
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.

Składanie wniosków – piętro I, pokój nr 3, tel. 957 355 831
Odbiór decyzji – piętro I, pokój nr 5, tel. 957 355 832

Podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 180 ),
- Ustawa z dnia 8 października 2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 240 poz.2406),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie  dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2001r. Nr156, poz.1828).

Powrót

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest świadczeniem pomocowym dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię.

Warunki przyznania:
- dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
- odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
- dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
- dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku,
- dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty
1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym.

Miejsce składania wniosku i odbioru decyzji
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
Składanie wniosków i odbiór decyzji – piętro I, pokój nr 3 i nr 5; tel. 957 355 832

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
- obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego.

Powrót 

Obniżenie czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorzowa Wlkp.

Warunki obniżania czynszu
1. o obniżkę ustalonej stawki czynszu ubiegać się mogą najemcy lokali mieszkalnych,z wyłączeniem najemców lokali socjalnych,
2. Obniżek czynszu nie stosuje się w odniesieniu do najemców, którzy:
- zamieszkują w lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- posiadają zaległości za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem sytuacji, gdy spłata realizowana jest zgodnie z określonymi warunkami porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach, zawartego z wynajmującym,
3. Stawka czynszu najmu po zastosowaniu obniżki i uwzględnieniu dodatku mieszkaniowego, w przypadku przyznania, nie jest niższa niż stawka czynszu za lokal wynajmowany jako socjalny,
4. Obniżek czynszu udziela się na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
5. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel na wniosek najemcy może udzielić kolejnej obniżki czynszu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat,
6. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
7. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
- dla 1 osoby – 35 m2
- dla 2 osób – 40 m2
- dla 3 osób – 45 m2
- dla 4 osób – 55 m2
- dla 5 osób – 65 m2
- dla 6 osób – 70 m2
W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 .
8. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
9. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji właściciel może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
10. Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
11. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.
12. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie właściciela zaświadczenia, o którym mowa w ust.6, obniżki czynszu nie udziela się. A jeśli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego lub zaświadczenie naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
13. Obniżki czynszu mogą być stosowane także w stosunku do podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym podnajemcom.
14. Dochód uprawniający do obniżki czynszu przedstawia się w sposób następujący:
* w gospodarstwie wieloosobowym:
- do 40% najniższej emerytury – wysokość obniżki 60%,
- powyżej 40% do 70% najniższej emerytury – wysokość obniżki 40%,
- powyżej 70% do 100% najniższej emerytury – wysokość obniżki 20%.
* w gospodarstwie jednoosobowym:
- do 50% najniższej emerytury – wysokość obniżki 60%,
- powyżej 50% do 75% najniższej emerytury – wysokość obniżki 40%,
- powyżej 70% do 100% najniższej emerytury – wysokość obniżki 20%
15. Najniższa emerytura od 1 marca 2015r. wynosi 880,45zł, z tego:
- 40% najniższej emerytury wynosi – 352,18zł,
- 50% najniższej emerytury wynosi – 440,23zł,
- 70% najniższej emerytury wynosi – 616,32zł,
- 75% najniższej emerytury wynosi – 660,34zł,
- 100% najniższej emerytury wynosi – 880,45zł.
16. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po doliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. , oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693 i 1220), świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz.693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), dodatku wychowawczego  o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Miejsce składania wniosków:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
Piętro I, pokój nr 3
Tel. 957 355 831, 957 355 832

Podstawa prawna
- Art.7 ust.2-11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610),
- Rozdział 17 Uchwały Nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
- Zarządzenie Nr 4/I/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Wlkp. w stosunku do najemców o niskich dochodach