ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Wpłać należność na rachunek bankowy GCPR.

W związku z brakiem możliwości dokonania wpłaty w kasie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie spowodowanej  rozprzestrzenianiem się koronawirusa, poniżej podajemy numery kont, na które należy dokonywac wpłat:

nr rachunku 18 1020 5402 0000 0102 0326 2185 - Pomoc społeczna:
 Nienależnie pobrane świadczenia:
o Zasiłki stałe
o Zasiłki celowe
o Zasiłki okresowe
 Odpłatność za pobyt mieszkańców umieszczonych w dps poza Gorzowem (odpłatność rodzin)
 Odpłatność rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
 Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Odpłatność za kartę parkingową i duplikat legitymacji
 Odpłatność za posiłki
 Odpłatność za pobyt w schronisku
 Odpłatność za pobyt w ŚDS

nr rachunku 37 1020 5402 0000 0902 0326 2227 - Świadczenia rodzinne:
 Nienależnie pobrane:
o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna)
o Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
o Świadczenie wychowawcze 500+
o Świadczenie Dobry start

nr rachunku 42 1020 5402 0000 0702 0326 2235 - Fundusz alimentacyjny:
Wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych

nr rachunku 47 1020 5402 0000 0502 0326 2243 - Zaliczka alimentacyjna
Wpłaty należności dotyczące zaliczki alimentacyjnej

nr rachunku 43 1020 5402 0000 0202 0326 2268 - Dodatki mieszkaniowe:
 Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne