ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski od 1 lipca 2019 r. realizuje projekt pn. "Plan na jutro".

Projket jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej.
W okresie września 2019 do lutego 2020 roku w ramach ww. projektu zrealizowano wsparcie
i pomoc dla 50 uczestników projektu, takie jak:
1) W ramach aktywizacji społecznej
 wsparcie i poradnictwo indywidualne: psychologa, instruktora terapii uzależnień, prawnika (w kwestiach finansowych),
 warsztaty psychoedukacyjne,
 trening kompetencji i umiejętności społecznych
 trening gospodarowania budżetem
 zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu krawiectwa i utrzymania terenów zielonych i ogólnoremontowych.

2) W ramach aktywizacji zawodowej:
 warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
 indywidualne poradnictwo zawodowe

Ponadto w ramach aktywizacji o charakterze środowiskowym wszyscy uczestnicy otrzymali bilety do kona, które mogą wykorzystać na dowolnie wybrany seans w kinie Helios.