ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Mikołajki dla dzieci z pieczy zastępczej
Slider

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:


• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W 2019 roku można skorzystać z następujących form wsparcia:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wnioski o świadczenie usług w ramach programu należy składać w:
Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Walczaka 42, blok nr 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat)
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 95 715 13 74 (w godzinach 7.30 -10.00).
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kartę oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (wypełnia lekarz specjalista –zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu) –wzór załącznik nr 1 do wniosku.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej niepełnosprawnej.
3. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem usług oraz że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.

Realizatorami zadania na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego są:

I. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
1. Miejsce świadczenia usługi
Środowiskowy Dom Samopomocy
przy ul. Złotego Smoka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
(w przypadku takiego życzenia – np. lepsza komunikacja, dojazd – miejscem świadczenia usługi mogą być Warsztaty Terapii Zajęciowej, Walczaka 42, pawilon VII).

2. Termin świadczenia usługi
7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 16.00

Opieka w domu (Moduł I)
1 Termin świadczenia usługi
Od poniedziałku do piątku
godziny 8.00 – 19.00

w soboty i niedziele
godzina 9.00 – 16.00, a także od 17 do 21

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
1. Miejsce świadczenia usługi
Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Walczaka 42, pawilon VII
2. Termin świadczenia usługi
Poniedziałek – piątek godzina 9.00 – 14.00
sobota godzina 9.00 – 13.00
3 Formy świadczenia usługi
Zajęcia z terapeutą
zajęcia z psychologiem
zajęcia z psychiatrą
zajęcia z pielęgniarką
zajęcia z rehabilitantem

II. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opieka w ośrodku (Moduł I)
3. Miejsce świadczenia usługi
1) Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

2) Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Herberta 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

4. Termin świadczenia usługi
1) W ośrodku wsparcia przy ul. Teatralnej – system dwuzmianowy:
 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 w godz. 7:45 – 14:45 i 13:00 – 18:00.
2) W ośrodku wsparcia przy ul. Herberta – system jednozmianowy:
 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 w godz. 8:00 – 13:00
Opieka w domu (Moduł I)
2. Termin świadczenia usługi
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) - do 8 godz. dziennie. W szczególnych przypadkach sobota i niedziela po 4 godz. dziennie.

Poradnictwo specjalistyczne (Moduł III)
3. Miejsce świadczenia usługi
ul. Teatralna 26, Gorzów Wlkp., sala nr 4 i 6
4. Termin świadczenia usługi
Dni i godziny będą dostoswane do potrzeb klientów i możliwości personelu. Zakładamy, że będzie to od poniedziałku do soboty, nawet do godz. 19. Doradca pierwszego kontaktu skontaktuje się z każdą skierowaną osobą i dostosuje formę oraz termin usługi.
5. Formy świadczenia usługi
Zajęcia terapeutą, dietetykiem, psychologiem, prawnikiem oraz w zakresie rehabilitacji

 

pdf ikona Wniosek

pdf ikona Zaświadczenie - karta