Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (poz. 2).

Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o rocznych dochodach. Informacje podawane we wniosku są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

powrót