W dniu 8 lipca 2021 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie robocze Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z szefem gorzowskich policjantów. Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zjawisku bezdomności.

Obecny na spotkaniu szef gorzowskich policjantów Pan inspektor Wiesław Widecki podkreślał, że prowadzone działania profilaktyczne wobec sprawców przemocy, czy też dotyczące seniorów przynoszą efekty w zmniejszeniu w tym zakresie przestępczości, spowodowane jest to również dzięki współpracy z instytucjami pomocowymi.

Dyrektor GCPR Pani Beata Kulczycka z kolei zwróciła uwagę na szczególną rolę GCPR-u w udzielaniu kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą w rodzinie oraz udzielanej pomocy osobom dotkniętym bezdomnością.

W trakcie spotkania omówiono wspólną realizację projektu „Dom bez strachu” realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Po zakończonym spotkaniu Pani Dyrektor i Pan Komendant przyłączyli się do pomocy osobom potrzebującym poprzez wrzucenie nakrętek do ustawionego przed Komendą Policji serca na nakrętki. Ustawione serce zachęca każdego do włączenia się w zbiórkę. Każdy może pomóc.

  • Post published:12 lipca 2021