Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony.

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, których ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności), pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie nowego orzeczenia,
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności).

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca 2020 r., to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

UWAGA:
Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga złożenia nowego wniosku.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr 957151302

  • Post published:23 kwietnia 2020